Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål som ikke skal opp i domstolene. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. I noen saker kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder bl.a.

  • der voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmann
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda
  • i saker om tvangsekteskap.

Ved andre typer saker må bruttoinntekt være under 230.000 kr og formue under 100.000 kr. Dette gjelder saker som f.eks. ved søknad om voldsoffererstatning, familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven, klager om folketrygd og erstatning ved personskade. Du må betale en egenandel i disse sakene dersom du ikke har en årsinntekt under 100.000 kr.

http://www.advokatenhjelperdeg.no